Categories: W drodze
      Date: 25-11-2007
     Title: Druk zaświadczenia o niekierowaniu pojazdem  wg rozporządzenia  (WE) nr 561/2006 - do pobrania -
ŚWIADECTWO DZIAŁALNOŚCI NA  PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA  (WE) NR 561/2006
LUB    UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ  PRACY ZAŁÓG POJAZDÓW WYKONUJĄCYCH
MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY DROGOWE (AETR) (*)
Niniejszy formularz jest dostępny w formie elektronicznej i przeznaczonej do druku   (.doc) 


Niniejszy formularz jest dostępny w formie elektronicznej i przeznaczonej do druku   (.doc) 

Formularze w innych językach dostępne na stronie: European Commission > Transport 
wersje na dole stronyŚWIADECTWO DZIAŁALNOŚCI NA  PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA  (WE) NR 561/2006
LUB    UMOWY EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ  PRACY ZAŁÓG POJAZDÓW WYKONUJĄCYCH
MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY DROGOWE (AETR) (*)

Należy wypełnić na komputerze i podpisać przed rozpoczęciem podróży
Należy przechowywać wraz z oryginalnymi kartami tachograficznymi zgodnie z odpowiednimi wymogami
Sfałszowanie świadectwa stanowi naruszenie przepisów

1.   Nazwa przedsiębiorstwa
2.   Ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, państwo
3.   Numer telefonu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy)
4.   Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy)
5.   Adres e-mail
Ja, niżej podpisany
6.   Imię i nazwisko
7.   Stanowisko w przedsiębiorstwie
oświadczam, że kierowca
8.   Imię i nazwisko
9.   Data urodzenia
10.   Numer prawa jazdy lub dowodu osobistego lub paszportu
w okresie
11.   od (godzina-dzień-miesiąc-rok)
12.   do (godzina-dzień-miesiąc-rok)
13.   [ ] przebywał na zwolnieniu chorobowym (**)
14.   [ ] przebywał na urlopie wypoczynkowym (**)
15.   [ ] prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (**)
16.   W imieniu przedsiębiorstwa, miejscowość ....................... data  .......................... 
                                                                                                                  podpis ...............................
17.   Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.
18.   Miejscowość .......................     data   ................................
                                                                                                      podpis kierowcy ....................................(*)    Niniejszy formularz jest dostępny w formie elektronicznej i przeznaczonej do druku na stronie internetowej http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm
(**)   Można wybrać tylko jedną z rubryk 13, 14 lub 15.

test: